Nejnovější informace k roku 2020

SAZEBNÍK TK ŠTERNBERK,z.s. -SEZONA 2020

1/  ČLENSKÝ VSTUPNÍ POPLATEK                                                    povinné při vstupu do TK

            nový člen do 18 let                                                                                             0,- kč              

            nový člen nad 18 let                                                                                             1.200,- kč

            amnestie vstupu do klubu                                                      1.květen -15.květen 2020

            a/ – datum rozhodné pro určení věkové hranice je věk dosažený k 1.1.2020

            b/ -členský vstupní poplatek musí být uhrazen do 14 dnů od schválení VVTK za člena TK

                         (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby ,,členský vstupní poplatek+jméno,,)

                   (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)

            c/ – s dovětkem,že členský vstupní poplatek je nevratný i po ukončení členství v TK v kterémkoliv roce

            d/ – amnestie je pouze pro nové členy nad 18 let ,kteří vstoupí do klubu ve stanovený

                  termín  01 – 15.05.2020

                  bez povinnosti uhradit vstupní členský poplatek ovšem s povinností uhradit členský roční příspěvek   

                   a odpracovat brigádnické hodiny

                    (viz sazebník na rok 2020 a  brigádnický list pro rok 2020)     

2/  ČLENSKÝ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK                                                                  povinné

            členové do 18 let                                                                                1.600,- kč     

            členové nad 18 let do 66 let                                                                    2.000,- kč

            členové nad 66 let                                                                              1.800,- kč

            čestní členové                                                                                                                0,- kč

            a/ – členský roční příspěvek opravňuje člena TK užívat výhod člena TK pro letní sezonu

                   a opravňuje člena neomezeně hrát po celou letní sezonu na kurtech TK a v zimní sezoně

                   v hale využívat zvýhodněné sazby pro členy TK     

            b/ – členský roční příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 30.dubna 2020

                        (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby ,,členský roční příspěvek+jméno,,)

                  (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)        

            c/ – v případě neuhrazení ročního členského příspěvku do uvedeného data není člen TK oprávněn

                  hrát na kurtech TK a zajistit si časovou rezervaci kurtu pro letní sezonu  

            d/ – v případě ,že člen neuhradí členský příspěvek ani po 1. písemné výzvě bude ukončeno členství          

                   v TK nejpozději do 30 dnů od data 1.písemné výzvy a členství bude ukončeno k datu 31.12.2020

 3/  MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK                     pouze na žádost a po schválení VVTK

            členové do 18 let                                                                                   400,- kč     

            členové nad 18 let do 66 let                                                                       400,- kč

            členové nad 66 let                                                                                 400,- kč

            a/ – mimořádný členský roční příspěvek bude umožněn pouze ze závažných důvodů na straně žadatele

                  a musí být schválen VVTK. Člen TK musí požádat písemnou formou s uvedením konkrétních

                  důvodu a případně doložit dokumenty proč žádá o mimořádný členský roční příspěvek.

            b/  -za mimořádné důvody jsou považovány-dlouhodobá nemoc, dlouhodobá nepřítomnost v místě

                   bydliště, studium, prokazatelná dlouhodobá finanční nouze, jiné závažné důvody

            c/  -člen TK ,kterému bude schválen mimořádný členský roční příspěvek je oprávněn využívat všech

                  výhod člena klubu vyjma možnosti hrát v letní sezoně na kurtech TK a v zimní sezoně v hale TK

                  v příslušném časovém období pro který mu byl přiznán statut mimořádného členského ročního

                  příspěvku za sazby určené pro členy TK.    

            d/ – o mimořádný členský roční příspěvek musí být zažádáno nejpozději do 30.dubna 2020 a musí být

                  uhrazen do 14 dnů od schválení VVTK

                        (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby ,,mimořádný členský roční příspěvek+jméno,,)

                  (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)        

            e/ – v případě ,že člen neuhradí mimořádný členský roční příspěvek ani po 1. písemné výzvě bude          

                  ukončeno členství  v TK k datu 31.05.2020

 4/  ÚHRADA ZA ČASOVOU REZERVACI KURTŮ V LETNÍ SEZONĚ 

            Celosezónní rezervace                                                                      800,oo- kč/hod/kurt          

            a/ – úhrada rezervace musí být objednána nejpozději do 30.04.2020 a uhrazena před zahájením

                  prvním nástupem na rezervovaný termín .

            b/ -celosezónní rezervaci může využít člen TK POUZE PRO 1 časový termín

                 (celosezónní letní rezervace je platná pouze pro kurty č.1,č.2 v období od 30.04.2020 do 30.09.2020)

                       (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby ,,poplatek za celosezónní rezervaci+jméno,,)

                       (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)

            Jednorázová rezervace kurtu                                                                40,oo- kč/hod/kurt

            a/ – rezervace musí být objednána minimálně 8 hod před požadovaným termínem a schválena

                  a potvrzena správcem TK.

            b/ -správce TK garantuje jednorázovou rezervaci pro objednaný čas, pokud není obsazen celosezónní                    rezervací člena TK nebo rezervací soutěžních zápasů  a tréninků soutěžních družstev TK nebo                  schválených turnajů TK

                  (viz hrací řád TK)

            c/ – úhrada jednorázové rezervace musí být uhrazena před zahájením hry správci TK.

                       (jednorázová rezervace je možná pro všechny kurty,vyjma kurtu č.3, pokud nejsou obsazeny celosezónní rezervací nebo

                        hráči tréninkového  procesu TK pro který kurt bude rezervace platná určí správce TK.)

                d/ – Jednorázové rezervace nelze požadovat na kurt č.3 ,který je určen pouze pro příchozí členy TK

5/  HRANÍ S TRENÉREM V LETNÍ SEZONĚ 

                a/- členové TK mohou trénovat s akreditovaným trenérem TK pouze mimo tréninkový proces závodních

                 družstev TK Šternberk  v termínech a na určených kurtech vyjma kurtu č.3 po dohodě se správcem     

                  kurtů TK 

            b/- členové TK mohou trénovat s neakreditovaným trenérem TK(tzv.komerční tréninky) pouze mimo         

                  tréninkový proces závodních družstev TK Šternberk v termínech a na určených kurtech vyjma kurtu

                  č.3 po dohodě se správcem kurtů TK  

            c/- nečlenové TK mohou trénovat(tzv.komerční tréninky) pouze mimo tréninkový proces závodních

                  družstev TK Šternberk,z.s, a v termínech a na určených kurtech vyjma kurtu č.3 po dohodě se

                 správcem kurtů TK.

                 (viz hrací řád TK )

 6/  KOMERČNÍ HODINOVÝ PRONÁJEM KURTŮ pro NEČLENY TK 

            Po-Pá                          08.00 – 14.00 hod                                            150,oo- kč/hod/kurt             

            Po-Pá                           14.00 – 21.00 hod                                             200,oo- kč/hod/kurt

            So-Ne                          08.00 – 21.00 hod                                            160,oo- kč/hod/kurt

            a/ – rezervaci pro určený kurt (vyjma kurtu č.3) garantuje správce TK pro objednaný čas, pokud není

                  obsazen celosezónní nebo jednorázovou rezervací člena TK nebo rezervací soutěžních zápasů  a                     tréninků  soutěžních družstev TK nebo schválených turnajů TK

            b/ – úhrada pronájmu musí být uskutečněna před zahájením hry správci tenisového areálu TK.

7/  PRONÁJEM TK KURTŮ  NA CELODENNÍ TURNAJE                                 (5 kurtů – 9 hod)

            pořadatel je člen TK                                                                      2.000,oo- kč/den

-podmínkou je účast minimálně 1/3 hráčů z řad členů TK          

            -TK může poskytnout dotaci na turnaje pořádané pod hlavičkou TK po schválení VV TK

            pořadatel není člen TK                                                                  3.000,oo- kč/den.

8/  PRONÁJEM TK KURTŮ NA KRÁTKODOBÉ TURNAJE                               (3 kurty – 3 hod)

            pořadatel je člen TK                                                                           300,oo- kč/3 hod.

  • podmínkou je účast minimálně 1/3 hráčů z řad členů TK
  • pořadatel není člen TK                       600,oo- kč/3 hod.

9/  PRONÁJEM HRACÍHO AUTOMATU

            pouze pro členy TK                                                                             50,oo- kč/hod

            -pronájem může být realizován pouze na kurtu č.5 za podmínky absolvování řádného zaškolení obsluhy             při prvním pronájmu     

            -členové TK mladší 15 let mohou realizovat pronájem pouze za účasti školené osoby starší 18 let

10/ VYUŽITÍ HRACÍ ZDI

 

            člen TK                                                                                                  0,oo- kč/hod

            nečlen TK                                                                                              0,oo- kč/hod

            -využití hrací zdi pro členy TK a příchozí nečleny může být realizováno po souhlasu správce kurtů TK

11/  SAZBA ZA JINÉ SLUŽBY TENISOVÉHO KLUBU

 

            Vypletení rakety správcem na vyplétacím stroji TK  

            člen TK                                                                                                50,oo- kč/vypletení

            nečlen TK,příchozí                                                                             150,oo- kč/vypletení

            -cena vypletení je bez ceny vlastního výpletu dle výběru zájemce

            -zájemce o vypletení si může donést vlastní výplet

            -členové tréninkového systému TK mají zdarma vypletení s výpletem 2x ročně zdarma

 

12/  ÚHRADA ZA PRONÁJEM ŠATNÍ SKŘÍŇKY 1 ROK 

            Celoroční pronájem                                                                           200,oo- kč/rok/skříňka    

            a/ – úhrada pronájmu musí být před zahájením pronájmu správci-který po úhradě předá nájemci 1 klíč

                  druhý klíč bude pouze u správce.

            b/ – pronájem je platný od 1.1.2020 do 31.12.2020

            c/ – po ukončení pronájmu musí nájemce vrátit klíč od skříňky správci a skříňka bude uklizena a řádném                   nepoškozeném stavu

 

13/  SAZBA ZA PRONÁJEM AKREDITOVANÉHO TRENÉRA TK PRO KOMERČNÍ TRÉNINKY

           

            -trenér III.třídy                                                                                    300,oo-kč/hod

             -akreditovaný trenér                 -STRÁNSKÝ Jiří

                                                           -SEDLÁŘ Jiří

                                                           -SEDLÁŘOVÁ Radana

                                                           -ŠEMBERA Jiří

                                                           -ŠEMBEROVÁ Andrea

                                                           -MILER Tomáš

            -trenér II.třídy                                                                                     400,oo-kč/hod

            -akreditovaný trenér                  -KHOR Jakub

 

 

            a/ – pronájem trenéra se hradí správci TK před zahájením tréninku

            b/ – trenéři ,kteří nejsou akreditovaní klubem TK Šternberk a budou trénovat na kurtech TK

                  (tzv. komerčním tréninkem)  jsou povinni uhradit pronájem kurtu ve výši sazby stanovené pro

                  hodinový pronájem nečlenů TK dle příslušné časové sazby tohoto sazebníku

                   

 Vysvětlivky k poplatkům :

STÁVAJÍCÍ ČLENOVÉ TK :

 

člen do   18 let -uhradí            do 30.04.2020              -roční členský příspěvek         -1.600,-kč

                        -odpracuje       do 31.05.2020              -brigádnické hodiny

                        -nebo uhradí    do 31.05.2020              -částku                                    -1.200,-kč

                                                                                    viz brigádnický list na rok 2020

 

člen nad 18-let -uhradí                        do 30.04.2020               -roční členský příspěvek         -2.000,-kč

                        -odpracuje       do 31.05.2020              -brigádnické hodiny

                        -nebo uhradí    do 31.05.2020              -částku                                    -1.200,-kč

                                                                                    viz brigádnický list na rok 2020  

 

člen nad 66-let -uhradí                        do 30.04.2020               -roční členský příspěvek         -1.800,-kč

                        -odpracuje       do 31.05.2020              -brigádnické hodiny

                        -nebo uhradí    do 31.05.2020              -částku                                    –    600,-kč

                                                                                    viz brigádnický list na rok 2020

——————————————————————

 (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby ,,členský roční příspěvek+jméno,,)

 (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)             

 

Splněním těchto povinností je člen TK oprávněn:

 

            -využívat neomezeně v letní sezoně hraní na tenisových kurtech dle platného hracího řádu 

            -využívat zvýhodněnou hodinovou sazbu nebo na permanentky v hale v zimní sezoně

            -využívat zvýhodněnou sazbu za vypletení tenisových raket 50,-kč + cena vybraného výpletu

            -využívat zdarma vstup na koupaliště v letní sezoně maximálně na 1 hodinu/denně

            -využívat zvýhodněné sazby pro pořádání turnajů na kurtech TK

—————————————————————————————————————————————–                        

STÁVAJÍCÍ ČLEN TK SE STATUTEM MIMOŘÁDNÉHO ČLENSKÉHO ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU

 

člen do   18 let -uhradí            do 14.05.2020   -mimořádný členský roční příspěvek  –  400,-kč

                         

člen nad 18-let -uhradí                        do 14.05.2020   -mimořádný členský roční příspěvek  –  400,-kč

 

člen nad 66-let -uhradí                        do 14.05.2020   -mimořádný členský roční příspěvek  –  400,-kč                  

——————————————————————

 (při úhradě bankovním převodem musí být uvedeno v účelu platby

  ,,mimořádný členský roční příspěvek+jméno,,)

 (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)             

 

Splněním těchto povinností je člen TK oprávněn:

 

            -využívat zvýhodněnou sazbu za vypletení tenisových raket 50,-kč + cena vybraného výpletu

            -využívat zvýhodněné ceny za služeb TK pro členy TK 

HRACÍ ŘÁD-LETNÍ SEZONA 2020

01)Základní zásadou je, že všichni členové TK i nečlenové a hosté  jsou povinni se řídit tímto

     Hracím řádem, dále pokyny správce areálu TK a členů výkonného výboru TK.

 

02)Přednostní právo hraní na kurtech mají všichni členové TK všech kategorií, po zaplacení ročního

     členského příspěvku a odpracovaných(nebo v dohodnutém termínu ve kterém odpracují brigádnické hodiny)   

      případně uhrazených brigádnických hodin, dle platných sazeb pro dané období předem u správce  

     areálu proti vystavení  příjmového dokladu nebo prokázáním  úhrady bankovním převodem.    

 

03)provozní doba na kurtech areálu TK Šternberk

            červen-červenec-srpen                 09.oo-12.oo hod                 13,oo-21.oo hod

            duben –květen   -září               od 09.oo hod-zvláštní režim    13,oo-20.oo hod

            (zvláštní režim-přítomnost správce respektive vstup do areálu dle plánovaných rezervací nebo po osobní,    

               telefonické dohodě se správcem tenisových kurtů TK)

 

04)Hrací jednotka činí maximálně                                          90 minut

      (v hrací jednotce je zahrnuto: postřik kurtu + řádný úklid hrablem a sítí po ukončení hry).

 

05)Správce areálu na základě svého rozhodnutí určí na kterém kurtu mohou hráči hrát

 

06)Před zahájením hrací jednotky jsou hráči povinni

            -na hodinách pro příslušný kurt nastavit předpokládané ukončení hry

            -provést postřik kurtu

            -v průběhu hry udržovat krt v řádném stavu dle instrukcí správce areálu

            -před odchodem z kurtu jej uklidit. Vše v čase hrací jednotky.

          

07)Ve hře po uplynutí hrací jednotky mohou hráči pokračovat jen do doby, pokud o hru

     neprojeví zájem další hráči nebo uvedený kurt v daný čas není řádně rezervován.

 

08)Zájem o hru projeví hráči tak, že jasným, srozumitelným a slušným způsobem upozorní 

     hráče na příslušném kurtu, že po uplynutí jejich hrací jednotky chtějí hrát.

  

09)Přistoupením dalšího hráče nebo výměnou hráče do hry nevzniká nárok na prodloužení

     hrací  jednotky.

 

10)Právo přednosti ve hře mají členové TK, kteří v daný den ještě nehráli, a to před ostatními členy TK,  

     hosty a veřejností, pokud není kurt řádně rezervován celosezónní nebo jednorázovou rezervací.

     (toto ustanovení není platné pro kurty č.4 a č.5 v době tréninkového procesu TK)

     (pro kurt č.3 nesmí být realizována žádná celosezónní ani jednorázová rezervace)

 

11)V případě, že na kurtu hrají společně člen/členové TK a nečlen/nečlenové TK  je povinností

     hrajícího člena TK zajistit, aby nečlen/nečlenové uhradil alikvotní část komerčního pronájmu kurtu

     správci areálu před zahájením hry nebo nejpozději ihned po ukončení hry v souladu s tímto

     rozdělením:

                        dvouhra            -1 člen TK + 1 nečlen  =1/2 sazby nečlen

                        čtyřhra              -1 člen TK + 3 nečleni =3/4 sazby nečlena

                                               -2 členi TK+ 2 nečleni =1/2 sazby nečlen

                                               -3 členi TK+ 1 nečlen  =1/4 sazby nečlena       

 

12)Hraní na kurtech je povoleno jen v řádné tenisové obuvi a tenisovém oblečení.

 

13)Je zakázáno na kurty donášet skleněné láhve a nápojové sklo

               

14)Hráči  jsou  povinni se na kurtech chovat slušně, nepokřikovat po sobě a ani jinak nerušit  

     svými projevy okolí

     (např. házením rakety, nastřelováním míčků ,používáním vulgárních výrazů apod.)

 

15)Informace o akcích pořádaných TK budou zveřejňovány na informační tabuli TK – klubovna

     a na internetových stránkách www.tksternberk.cz. Pořádání všech sportovních akcí – turnajů a

     společenských akcí s tím souvisejících podléhá schválení VV TK.

 

16)V době konání akcí schválených VVTK je hraní na kurtech a tréninkové zdi omezeno a řídí

      se pokyny správce tenisových kurtů případně organizátorů akce nebo člena VV TK.

 

17)Kurt č. 4 ,č. 5 je přednostně vyčleněn pro trénink závodních družstev klubu resp.tréninkového

     procesu TK v době pondělí – pátek           kurt č.4            do 18.oo hod příslušného dne

                                                                       kurt č.5            do 19.oo hod příslušného dne                       

 

18)Pro letní celosezónní rezervace členů TK jsou určeny kurty č.1 ,č.2,

     pro kurty č.4,č.5. zvláštní režim                 pouze v sobota a neděle po 15 hodině

     (zvláštní režim-pouze mimo hrací dobu tréninkového procesu TK)

       

19)pro jednorázové rezervace členů TK a nečlenů-příchozích jsou určeny kurty č.1,č.2

     a kurty č.4 a č.5 pouze mimo čas vyhrazený pro tréninkový proces TK.

     čas a kurt určí správce areálu TK.    

 

20)Nastavení hodin

            a/každý hráč je povinen před nástupem na kurt nastavit na hodinách daného kurtu čas ukončení

                hry na tabuli s hodinami                                                 

            b/tato povinnost platí pro všechny účastníky hry-členy TK, rezervující členy TK, příchozími hosty

                v komerčním pronájmu.

            c/v případě, že tak neučiní, nebo je nastaví úmyslně nesprávně je povinností správce areálu

                provést korekci a příslušného hráče na to upozornit.                                               

 

21)Všichni členové, jejich rodinní příslušníci a jejich hosté jsou povinni dodržovat v celém

     areálu Tenisového klubu hrací řád TK a provozní řád klubovny a bufetu.

 

22)Klubovna a bufet v areálu TK jsou určeny pouze pro členy TK a jejich hosty. Je zakázáno prodávat   

     nebo poskytovat služby s tím související tzv. přes ulici,nečlenům TK.

 

23/Do uzavřeného prostoru klubovny-bufetu je nepřípustné donášet a konzumovat zde vlastní nápoje a     

     občerstvení , vyjma případů kdy se členové dohodnou s provozovatelem-bufetu

 

24)při používání hrací zdi jsou hráči povinni oddělit hrací prostor dělící sít od kurtu č.5

 

25)vyplétání raket a určení termínu je pouze v kompetenci správce areálu TK 

 

Za porušení Hracího řádu může být hráč  v y k á z á n  z kurtů, eventuelně z areálu tenisového klubu,

a to správcem tenisového areálu nebo členem výkonného výboru TK.

 

VYSVĚTLIVKY A DOPLNĚNÍ K HRACÍMU ŘÁDU A POPLATKŮM                                                    

 

K bodu   10)hrací řád              -právo přednosti hraní:

                           -kurt č.1        -pravidelné celosezónní rezervace,

                                                               -jednorázové rezervace,

                                                               -člen TK v pořadí dle příchodu

                                                               -člen TK který ještě nehrál,

                                                               -komerční pronájem

                         

                           -kurt č.2        -pravidelné celosezónní rezervace,

                                                               -jednorázové rezervace,

                                                               -člen TK v pořadí dle příchodu

                                                               -člen TK který ještě nehrál,

                                                               -komerční pronájem

                          

                           -kurt č.3        -člen TK v pořadí dle příchodu,

                                                               -člen TK který ještě nehrál,                                                                               

                           

                           -kurt č.4        -systémové tréninky hráčů závodních družstev tzv.tréninkového procesu TK

                                                                dle určené doby(mimo červenec,srpen,září)

                                                               -pravidelné celosezónní rezervace,pokud není možné hrát na kurtech č.1,č.2 a není narušen

                                                                tréninkový proces TK

                                                               -celosezónní rezervace pouze v sobotu a neděli po 15 hod 

                                                               -jednorázové rezervace pouze po 18 hod

                                               -člen TK v pořadí dle příchodu,

                                                               -člen TK který ještě nehrál,

                                                               -komerční tréninky

                                                               trénink závodních družstev –končí  pondělí-pátek do 18.oo hod

                                                               (v případě že se na kurtu neuskuteční trénink platí uvedené pořadí pro kurt  č.4 )

                           

                           -kurt č.5        -systémové tréninky hráčů závodních družstev tzv.tréninkového procesu TK

                                                                dle určené doby

                                               -tréninky členů závodních družstev TK mimo tréninkový proces(červenec,srpen,září)

                                                               -pravidelné celosezónní rezervace,pokud není možné hrát na kurtech č.1,č.2 a není narušen

                                                                tréninkový proces TK

                                                               -celosezónní rezervace pouze v sobotu a neděli po 15 hod

                                                               -jednorázové rezervace pouze po 19 hod

                                                               -příchozí členové TK

                                                               Trénink závodních družstev končí pondělí-pátek do 19.oo hod 

                                                               (v případě že se na kurtu neuskuteční trénink platí uvedené pořadí pro kurt č.5 )

 

K bodu 18,19/hrací řád            -rezervace

                        a/pro celosezónní , jednorázové a komerční rezervace jsou určeny kurt č.1 ,č.2 ,

                                    kurt č.4,č.5 dle zvláštního režimu pouze sobota a neděle po 15 hod

                               b/pro komerční tréninky jsou určeny kurty č.1,č.2,č.4 v termínu a po dohodě se správcem areálu TK

                               c/jednorázové rezervace nemají přednost před celosezonními rezervacemi na kurtech č.1, č.2,č.4,č.5 

                               d/jednorázová rezervace musí být schválena a dohodnuta se správcem areálu TK minimálně 8 hodin před

                                   požadovaným časem rezervace,telefonicky, písemně nebo osobně.

                               e/jestliže člen nebo nečlen,  který má některou s uvedených rezervací nenastoupí do 10 minut od začátku                                              rezervace na kurt,  je tím pádem tento kurt k dispozici dalším zájemcům v daném pořadí pro daný kurt

 

             

K bodu 24/hrací řád                -hrací zeď       

                                               -členové TK

                                                               -členové tréninkového systému TK

                                                               -nečlenové-příchozí zdarma

BRIGÁDNICKÝ LIST TK ŠTERNBERK,z.s.  -SEZONA 2020

               

1/  BRIGÁDNICKÉ HODINY                                                                                         povinné

            Všichni členové TK(vyjma určených členů TK)                                              4,o- hod

            a/ – každý člen TK Šternberk je povinen odpracovat určené brigádnické hodiny na činnosti a  

                  v termínech ,které jsou stanoveny pověřeným zástupcem VVTK-Radek DUDA ve spolupráci                           se správcem TK Šternberk podle stanovených činností v uvedených termínech nebo finanční

                  náhradou dle bodu f/ tohoto listu.

            b/ – termíny brigád a stanovenou činnost v daných termínech sdělí koordinátor brigád a to osobně

                  nebo po telefonickém dotazu.S koordinátorem si člen dohodne termín realizace brigády.

                  Koordinátor brigád            ANDREA ŠEMBEROVÁ           tel.737 952 061

                        zástupce                       RADEK DUDA                          tel.777 232 401

                        zástupce                       JIŘÍ ŠEMBERA                         tel.602 120 002

            c/ – předpokládané termíny brigád         činnost                                                 zodpovědná osoba

                        pátek    duben   17.04

                        sobota  duben   18.04

                        úterý     duben   21.04

                        pátek    duben   24.04

                        sobota  duben   25.04

                        úterý     duben   28.04                                                                                                                                      pátek    květen  01.05

                        sobota  květen  02.05

                        pátek    květen  08.05

                        sobota  květen  09.05

                        pátek    květen  23.05

                        pátek    květen  30.05

                        sobota  září       26.09

                        sobota  říjen      03.10

                        sobota  říjen      10.10

   po dohodě s koordinátorem brigád lze brigádní činnost realizovat i mimo výše

   stanovené termíny

 

            c/členové TK ústně nebo telefonicky případně písemně oznámí koordinátorovi brigád předem ve kterém                 termínu chtějí odpracovat brigádnické hodiny.

            d/ – korigované brigádnické hodinové sazby pro určené členy TK  :

                – čestní členové TK Šternberk                                    -0 hodin           

                – členové Výkonného výboru TK Šternberk                 -2 hodiny

                – členové Kontrolní komise TK Šternberk                   -2 hodiny

                – členové Inventarizační komise TK Šternberk            -2 hodiny

                – členové TK Šternberk nad 66 let věku                       -2 hodiny

                        (datum rozhodné pro určení věkové hranice…….dosažený věk k 1.1.2020

            e/ – brigádnické hodiny může odpracovat za člena TK jiný člen TK nebo rodič-zákonný zástupce  člena  

                  mladšího 18-ti let

                 (musí být předem nahlášeno pověřenému zástupci VVTK TK Šternberk)

            f/ –  členové TK ,kteří nechtějí nebo nemohou splnit odpracování brigádnických hodin mohou

                  tuto povinnost splnit finanční náhradou v určené výši a v termínu nejpozději do 15.05.2020 

                                    -členové TK                                                     1.200,-kč

                                    -určení členové dle bodu d/                                  600,-kč

                 (při úhradě neodpracovaných brigád prosíme uhradit stanovenou částku bankovním převodem kde

                        musí být uvedeno v účelu platby ,,úhrada brigádnických hodin+jméno,,)

                       (číslo bankovního účtu –ČSOB -227 336 596/0300)

            g/- noví členové ,kteří vstoupí do TK v době:

                        -od 01.01.2020 do 30.09.2020 jsou povinni odpracovat brigádnické hodiny v plné výší

                                                                      nebo uhradit plnou částku 1.200,-kč resp.600,-kč

                        -od 01.10.2020 do 31.12.2020 jsou od povinnosti odpracovat brigády osvobozeni

           

Schváleno : VÝKONNÝ VÝBOR TENISOVÉHO KLUBU ŠTERNBERK,z.s.

                     Dne 03.10.2019